Algemene voorwaarden


Verkoopsvoorwaarden  

Algemeen
mijnzwembad.eu en zwembadshop-online is een handelsnaam van B.T.A.P.bvba.
Administratieve zetel : Ericastraat 17, 3582 Beringen.
BTW. BE 0873.254.574
Tel. 0477/31.20.19
Registratienr. 10.28.10
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze produkten, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en briefwisseling.
1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van B.T.A.P. bvba zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.  
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.  
2. Overeenkomst  
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door B.T.A.P. bvba. B.T.A.P. bvba is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt B.T.A.P. bvba dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.  
3. Prijzen/Aanbiedingen  
3.1 Alle aanbiedingen van B.T.A.P. bvba zijn vrijblijvend en B.T.A.P. bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.  
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.  
3.3 Prijswijzigingen leveranciers voorbehouden , ook na het ondertekenen van een offerte . 
4. Betalingen  
4.1 Betaling dient in principe te geschieden als de produkten afgehaald worden bij B.T.A.P. bvba. Of bij verzending op voorhand doormiddel van bankoverschrijving of elektronische betaling voorzien op onze webshop  
4.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is B.T.A.P. bvba gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.  
4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door B.T.A.P. bvba.  

5. Levering  
5.1 De door B.T.A.P. bvba opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.  
5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan en het tijdstip waarop de producten gereed zijn aan u.  
6. Eigendomsvoorbehoud  
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan B.T.A.P. bvba verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.  
7. transportschade.  
7.1 Indien u een product wordt aangeleverd met zichtbare transportschade, dient het product geweigerd te worden. Aanvaarding van een beschadigd produkt is onomkeerbaar. Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen de 24 uur gemeld te worden. de verpakking en goederen moeten bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld.  
7.2 In alle gevallen zal de ontvanger zijn volledige medewerking verlenen indien een onderzoek naar de schade wordt ingesteld. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade.  
8. Elektronische communicatie en bewijs  
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en B.T.A.P. bvba (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is B.T.A.P. bvba niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van B.T.A.P. bvba.  
8.2 De administratie van B.T.A.P. bvba geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.  
9. Overmacht  
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft B.T.A.P. bvba in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat B.T.A.P. bvba gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan B.T.A.P. bvba kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  
10. Diversen  
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met B.T.A.P. bvba in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door B.T.A.P. bvba vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.  
10.2 B.T.A.P. bvba is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.  
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing  
12.1 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Belgie aan de handelsrechtbank van Hasselt."Er kunnen geen rechten ontleend worden indien de info op de site verkeerd zou zijn of verkeerd geinterpreteerd wordt. Foto's zijn informatief, en geven een beeld over de karakteristieken van onze produkten."  
13. Garantie  
De koper dient steeds alvorens het toestel of apparaat in dienst te nemen de handleiding te lezen. De handleiding is steeds in 1 van de 3 landstalen of in het Engels beschikbaar in de verpakking of op de website.  
De garantie op elecktrische apparatuur is maximum 2 jaar. Goederen dewelke binnengebracht worden onder de garantieperiode dienen steeds in de originele verpakking aangeboden te worden.  
B.T.A.P. bvba behoud het recht om goederen te weigeren indien de originele verpakking niet aanwezig is. Indien de klant wenst dat de goederen naar de leverancier worden verzonden zonder originele verpakking kan B.T.A.P. bvba nooit aansprakelijk gesteld worden voor transportschade. 
Indien er schade komt aan het zwembad of liner door grondwater kan B.T.A.P. bvba hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden . 
Drainage moet steeds voorzien worden door de klant indien nodig . 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vriesschade . 
Schade die voortkomt uit foutieve installatie door de zelfbouwer (klant) zelf kan nooit verhaald worden op B.T.A.P. bvba . 
Gebreken aan geleverde of opgehaalde goederen dienen binnen 24h00 gemeld te worden.  
B.T.A.P. bvba kan op geenerlei manier verplicht worden een vervangtoestel ter beschikking te stellen indien de goederen naar de resp. leveranciers gezonden dienen te worden.  
Indien een toestel dat niet defekt is, maar door foutief gebruik niet werkt, ter herstelling wordt aangeboden worden de verzendkosten en nazichtkosten van de leverancier doorgerekend.  
Elecktrische apparatuur dient in principe door een vakman geïnstalleerd te worden tenzij anders beschreven in de handleiding.  
Schade of defekten veroorzaakt door foutieve installatie en/of gebruik kunnen nooit als garantie beschouwd worden.  
Pompen dienen alvorens in gebruik genomen te worden voldoende opgegoten te worden en gekontroleerd op lekken. Een pomp die zonder vloeistof gedraaid heeft kan nooit aanleiding geven tot herstelling onder garantie. 
Robotten dienen steeds onder water getest te worden. Slijtage aan filterzakken of filterpatronen kan op geenerlei wijze aanleiding geven tot garantie.  
Lampen zijn watergekoeld en mogen enkel onder water getest worden. Er dient ook steeds een transfo met voldoende vermogen geplaatst te worden tussen het elecktriciteitsnet en de lamp.  
Defekten en of breuken en beschadigingen aan lampen zoals UV-lampen en zwembadlampen kunnen nooit onder de garantievoorwaarden vallen.  
Alle verkopen van elecktrische toestellen vallen onder de Europese wetgeving .  
Garantiebepalingen volgens de wet van 21 september 2004  
Alle garanties worden geregeld door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming bij verkoop van consumptiegoederen.  
Deze wet dekt volgende punten:  
Niet-conformiteit van het product. Dus het geleverde goed komt niet overeen met het gevraagde of bestelde goed.